Cymraeg(cy) English(en) Suomi(fi)
Arbenigo mewn Modelau Pensaernïol
Mae’r wefan hon yn cael ei llunio ar hyn o bryd. Mae drwg gen i am ddim Gymraeg 'ma eto.

Manylion Personol

[thumbnail]Mark, yr wyneb tu ôl i Mas Models, wrth ei waith. gwasgwch i gael delwedd fwy (36k)

Dechreuais weithio yn y stiwdio hon, ynghanol Aberystwyth ym mis Hydref 2003. Mae’n llawer cynhesach na lle’r oeddwn o’r blaen! Fel y gwelwch mae’r lle’n llawn pob math o offer, a modelau. Mae fy ngwaith modelu erbyn hyn yn cael ei wneud yn y stiwdio hon ac rydw i’n gyson yn ychwanegu at fy nghasgliad o offer wrth i’r comisiynau ddod i mewn. Mae’n teimlo weithiau mod i’n gorfod prynu offer newydd ar gyfer pob prosiect rydw i’n ei wneud. Dydych chi byth yn gwybod fod angen rhywbeth arnoch chi tan yr union funud pan y mae angen ei ddefnyddio!

Mae gen i yn rywle fodel a wneuthum pan yn dair ar ddeg wedi’i greu allan o gerdyn hysbysebu siop a cherdyn plastig. Siop gornel oedd hi. Roedd yn llai nac y dylai fod, heb unrhyw gafnau na phibelli glaw, ond rydw i’n credu ei bod yn ymdrech go dda ar gyfer prosiect cyntaf. Fe fyddai’n ceisio dod o hyd iddo a’i roi ar y wefan. Does gen i ddim cywilydd i ddweud mod i wedi gwneud modelau digon amrwd, mae’n dangos y gall pawb ddysgu a’n bod yn datblygu’n medrau.

Rydw i’n siwr fod pobl yn meddwl sut y mae modd datblygu’r medrau ar gyfer gwneud modelau, ond y llwybr a ddilynais i oedd dechrau yng Ngholeg Celf Wrecsam (Diploma Btec 2 flynedd mewn Celf) a BA(Anrh) mewn Celf Weledol yn Northampton. Doedd yr un o’r cyrsiau hynny’n cynnwys unrhyw beth penodol am wneud modelau, ond fe roesant gefndir imi ym maes creadigrwydd, meddwl ochrol a pharodrwydd i arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau. Bu’r profiad hwn yn amhrisiadwy imi. Rydw i’n credu ei fod wedi rhoi’r gallu imi beidio bod ofn defnyddio unrhyw ddeunydd nad oeddwn wedi’i ddefnyddio o’r blaen a’r hyder i drosglwyddo medrau i fynd i’r afael â phroblemau newydd mewn prosiect.

[thumbnail] MAS Models yn y wasg leol. gwasgwch i gael delwedd fwy (231k)

Ar ôl graddio roedd rhaid imi ddod o hyd i swydd yn gyflym ac fe fues i’n gwneud nifer o wahanol bethau, fel adeiladu celfi, ac roedd rhaid imi fodloni cyflawni fy niddordebau artistig yn fy amser hamdden. Symudais i’r Ffindir - Jyväskylä yn 1999 am flwyddyn. Llwyddais i wneud llawer o ffrindiau yno ac mae llawer o bethau am y wlad honno sy’n fy niddori o hyd – manylion ar y dudalen cysylltiadau – ond dyma symud yn ôl i Brydain ac roeddwn yn awyddus i ddod nôl i Gymru ac i Aberystwyth. Fe benderfynais fy mod o ddifrif eisiau dysgu Cymraeg gan fy mod yn teimlo fod yr iaith yn rhan o’m treftadaeth. Rydw i wedi treulio’r tair blynedd ddiwethaf yn dysgu ac mae’n braf iawn gallu defnyddio’r iaith hynafol anhygoel hon bob dydd. Fe fyddwn i’n cymell hynny i unrhyw un! Os oes yna unrhyw un sy’n awyddus i ddefnyddio’r Gymraeg rydw i’n fwy na hapus i wneud fy ngwaith trwy gyfrwng yr iaith.

Yn fy mhrofiad i mae Aberystwyth yn lle gwych i weithio ynddo fel gwneuthurwr modelau, mae’n gartref Llyfrgell Genedlaethol Cymru – adnodd pwysig sy’n llawn deunyddiau ymchwil o bob math. Gan ei bod yn llyfrgell hawlfraint mae’n cynnwys casgliad enfawr o ddeunyddiau i’w defnyddio. Mae pensaernïaeth Ceredigion yn arbennig. Mae Aberystwyth yn llawn pensaernïaeth Victorianaidd ac Edwardaidd ac mae gweddill y wlad yn gyforiog o adeiladau ysbrydoledig o bob math. Ar un adeg roedd gan y rhan yma o Orllewin Cymru ddiwydiannau byw ac mae eu gweddillion yn ysbrydoledig. Rydw i’n ffodus yn byw yma oherwydd fod pob math o waith maen i’w weld o fewn tafliad carreg. Mae hyn yn rhoi cyfle da imi gael y lliwiau’n iawn ar y modelau rydw i’n eu gwneud. Yr unig beth y byddwn yn falch ohono fyddai cael y cyfle i wneud adeilad sy’n atgynhyrchu’r gwaith maen sydd i’w weld yn y rhan hon o’r wlad. Yr unig broblem yw y byddai’r amser a gymerai yn gwthio pris model gymaint yn uwch. Ar y llaw arall, os oes yna unrhyw un yn chwilio am fodel nad yw’n llawn gwaith maen cerdyn plastig byddwn yn falch o glywed ganddyntâ.

Rydw i’n gobeithio fod hyn yn rhoi darlun ichi o’r person y tu ôl i’r modelau. Edrychaf ymlaen at glywed gennych cyn bo hir.


This page is valid XHTML Strict This page uses valid CSS